โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Like&Learn

What is Like&Learn Student Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Like&Learn

เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงโอกาสสำคัญในการเป็นทูตเยาวชนไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักนอกจากนี้ยังถือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนแลกเปลี่ยน Like&Learn สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามประเทศต่างๆ ดังนี้

ลักษณะโครงการ

 • นักเรียนจะได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • นักเรียนจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ผ่านการคัดเลือก มีการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
 • นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกัน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ได้เพิ่มพูนพัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์การใช้ชิวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุระหว่าง 13-18 ปี (อายุเต็ม 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง และ อายุไม่เกิน 18 ปี ณ วันเดินทางสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 3. ผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง แต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 2.0
 4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน (เฉพาะประเทศอเมริกา)
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม หรือมีอาการป่วยภูมิแพ้สัตว์ เช่น สุนัขหรือแมว และโรคที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน หัวใจ ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศที่เข้าร่วมโครงการและในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการรับรอง
 6. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 7. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ download ใบสมัคร แล้วกรอกรายละเอียดส่งกลับมาที่ email : likeandlearn77@gmail.com หรือ Line ID : likeandlearn

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ค่าสมัคร 200 บาท
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Like&Learn หากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่ทางโครงการฯ กำหนด ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากทางโครงการฯ **

Contact Info

 • บริษัท ไลค์ แอนด์ เลิร์น จำกัด
 • 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • 02-684-6927
 • 099-421-0077
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30น.
 • likeandlearn77@gmail.com
 • Like& Learn Student Exchange
 • Line id : likeandlearn

Map & Location

Subscribe Newsletter

สมัครรับข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม